Канализационни наклони и отпушване на канали

Канализационните наклони са различни в зависимост от вида на отпадната вода, и денивелацията е  свързана с често отпушване на канали или пък ремонт на канализация. Допустимите минимални  канализационни наклони са:
– При улична канализация – тръби с Ф двеста и петдесет до Ф триста милиметра – мин. наклон  0.04.
– В между сградовите канали – тръби с Ф двеста до Ф триста – мин.наклон 0.07.
В много неподходящи теренни условия за приемане на отпадните води от канализационната система,  минималния наклон е за улични канали с Ф триста милиметра е три на сто а при вътрешни канали до  пет мм на сто. Наклона на канала свързващ уличната водосточна решетка с основния уличен канал е  между едно и две на сто, като се рарешава минимално отклонение, а на тръби с Ф триста наклон до  половин милиметър на сто.

Минимален наклон на канализация за поемане на дъждовна вода се определя според специален метод  (мин. наклони, периоди за продухване и отпушване на канали). За открити или закрити канализации  поемащи стихийни водни количества се установява наклон от едно на сто с леки отклонения.  Разрешеният минимален наклон за фекални води за всички видове канализации е от два до три  сантиметра на сто със бързина на протичане до половин метър на секунда. Най минималния наклон е  половин милиметър на сто. Когато се определя размера на канала, се взема предвид при пълна  тръба, при обаче определяне размера на промишлените канални тръби се взема предвид както при  пълна тръба така и при непълна с цел разрешените висока и ниска скорост.

Ако обаче приеманите води са с малък дебит и скоростта на фекалната вода е малка, налага се  периодично продухване на утайките от каналите съгласувано от службата по отпушване на канали,  като се почистват и ревизионните шахти.
Разрешени най-малки сечения на каналите и тръбите са:
– За площадкови канали – сечение от сто двадесет и пет милиметра.
– За районни и улични канали – сечение от двеста милиметра.
– За вътрешно районни канали – сечение от сто и петдесет милиметра.
– За открити канали – сечение от сто и петдесет милиметра.
Нормата при определяне сечението на каналите е в подчиненост от количеството вода преминаващо  през каналните тръби и сечението на тръбата. При голямо количество отпадна вода се поставят  тръби с по-голямо сечение и обратното, като се съобразява и с наклона на каналите. При  неспазване на тези закономерности, службата по отпушване на канали ще бъде често привиквана.

Вашият коментар