Проект на канализационни мрежи и отпушване

схема на канализациятаПри терени с по-големи наклони скоковете се поставят отдолу, а при равнинен терен, за да се печели наклон, по изключение скоковете могат да се оставят и отгоре. Всеки канал винаги започва от ревизионна шахта от която става инспекция и отпушване на канали. Необходимо е дъното му да се постави 5—10 см по-високо от темето на преминаващата през шахтата канална тръба.
8. Напречно разположение на каналите по улиците. Канализационните тръби се поставят обикновено по средата на улиците /пътното платно/ и винаги най-дълбоко от всички други инсталации, положени в улиците.

В улици с две пътни платна се поставят два канализационни клона. При разделната канализация тръбите за битовата вода се полагат успоредно с есен на дъждовните води, но на такава дълбочина, че да не се възпрепятствува включването на битовите води от сградите в каналите за тези води.
9. Оразмеряване на мрежата.
10. Определяне местата на съоръженията по канализационната мрежа и външния канал. Трасето на външния канал и местата на всички съоръжения се избират в зависимост от конфигурацията на терена, като се избягват по възможност силно пресечени, скалисти и мочурливи места, свличащи се терени и т.н. Те трябва да бъдат лесно достъпни за превоз на строителни материали за възможно най-икономично осъществяване на строителството и за наблюдение през време на експлоатацията.
При съединенията на два и повече канали на местата, където има хоризонтални или вертикални чупки, в началото на всеки клон, както и на местата, където се сменяват профилите на каналите, се предвиждат ревизионни шахти за измиване и отпушване на канали. В прави участъци и там, където няма горните ограничения, се поставят ревизионни шахти на 50—70 м за непроходимите и 100—150 м за проходимите канали.

Дъждоприемниците /уличните утоци/ се предвиждат в риголите на улиците, като при оразмеряването им се приема, че отвеждат 5 л/сек вода. Ако е необходимо да се промиват някои участъци от канализацията, на съответни места се предвиждат промивни резервоари.
11. Пречиствателни съоръжения.
12. Охранителни канали. Дъждовните води извън населеното място са също обект на канализацията, ако те минават извън населеното място. Те се отвеждат по най-къс път чрез охранителни канали в близки реки или долове. Изгражда се и система за отпушване на канали.
13. Корекция на реки и дерета, минаващи през населени места. Преди проектирането на канализацията на едно населено място корекцията на минаващата през него река или дере трябва да бъде извършена поне в проект в хоризонтално и във вертикално отношение. Без корекция, особено при равнинни терени, проектирането на канализацията е невъзможно.
14. Проектиране на канализационните мрежи и съоръженията към тях на населените места се разделя на две фази — идеен и работен проект.

За идейния проект се изискват: 1) ситуационен план; 2) надлъжни профили на главните събиратели.
Мрежата се разработва върху ситуационен план в мащаб от 1 :1000 до 1 :2000 и с хоризонтали през 1 м, а при извънредно стръмни наклони — през 5 м. На ситуационния план се означават: уличната регулация с номерацията на кварталите; осовите кръстовища и нивелетните им коти; районите на събирателите, ограничени с цветни моливи ; проектираната канализация с посоката на оттичането й; необходимите промивни резервоари, дъждоотливници; пречиствателните съоръжения; охранителните канали; заустването на канала в приемателя и пр.