Канализация, проучване, отпушване

За да се пристъпи към проектиране на една канализация и да се вземат мерки за безаварийно  отпушване на канализации, трябва да са налице някои планове и събрани известни данни и такива  от полски проучвания, въз основа на които ще се извърши проектирането, /има много ВиК фирми в София, която се занимават с отпушване на канали и може да ви свърши работа по темата/. Тези необходими планове и данни са следните:

1. Исторически очерк на обекта и развой на сегашното състояние на канализацията му.
2. Регулационен план в мярка 1 :1000 до 1 :5000.
3. Нивелетен план в мярка 1 :1000 или 1 :2000, включващ и бъдещото разширение. Планът да е с  хоризонтални канали през 1 м, а при много стръмен терен — през 5 м.
4. Дългосрочни метеорологични наблюдения за падналите дъждове, температурите и ветровете със  съответни диаграми.  За дъждовете особено са важни данните за краткотрайните интензивни такива  с времетраене 5, 10, 15, 20, 30 минути и честота от 1 до 2 години.
5. Статистически данни за прираста на населението. Броят на населението се определя за период  от 25 до 30 години, за който период се разчита и канализационната мрежа и каналите /отпушване,  промиване/.
6. Гъстота на населението по квартали.
7. Перспективен брой на добитъка.
8. Сегашно и перспективно развитие на промишлеността.
9. Средно процентно застрояване на кварталите, посочени по райони с приблизително еднакво  застрояване.
10. Процент на площта, заемана от улиците, площадите и зелените площи, спрямо общата площ,  заемана от населеното място.
11. Означение върху план /в подходящ мащаб/ на вида на уличното настилане /шосеровка, паваж,  канали и др./, като е взето предвид и перспективното предвиждане в това отношение.
12. Описание на водоснабдяването на населеното място. Ако такова няма извършено напълно, трябва  да се установи какво водно количество би било необходимо за едно пълно модерно водоснабдяване,  както и денонощната и часовата неравномерност на консумацията.
13. Означение на местонахождението на построените или в проект промишлени заведения, бани,  перални и други обществени сгради с данни /количества и качества/ за отпадъчните им канални  води и местата от които се отпушва канала. Важно е да се даде не само изразходваното водно  количество в денонощието, но и начинът на изразходването, т.е. върховете на консумацията,  часовата неравномерност.
14. Заболяемост и смъртност на населението на канализуемия обект, както и на съседните му  населени места. Посочване на нездравословните райони.
15. Данни за разположението на съседни населени места по протежение на приемателя след  евентуалното заустване на общия събирател /месторазположение, отдалеченост, големина, отпушване  на канали и др./.
16. Данни за разположението, конфигурацията на терена, вида и площта на полските имоти под  населеното място; това с оглед на евентуалното им използуване за напояване с канални води.
17. Данни за водните течения при заустване в езеро или море.
18. Перспективно развитие на населеното място в стопанско отношение /промишленост, земеделие и  пр./.