Условия за пускане на отпадни води в канализацията

канализацияГлавните условия, за да могат отпадъчните води да бъдат пуснати в градската канализация, и да не придизвикат запушване а от там и отпушване на канали, са:

Намаление на оцветяването, осигуряване 6,5—8 pH на сместа и допустимата за биологично пречистване концентрация на токсичните вещества. В много случаи се налага усреднение или специална обработка на оттока, за да се намали оцветяването и се отстранят отровните вещества, преди промишлените води да се смесят с тези от градската канализация.
След усреднение и отделяне на утайките се допуска пускането в канализацията на оттоците на избелителните памучни фабрики, както и на оттам от бояджийски фабрики (при добавка на не по-малко от 50% битови води), а така също и на общия отток от белилно-бояджийски фабрики (при прибавяне на не по малко от 30% битови води). Промишлените оттоци от фабрики със сернисто, черно анилиново или
смесено оцветяване могат да бъдат приети в градската канализация след специална обработка и отстранение на отровните вещества (в съгласие със различните служби и службата по отпушване на канали и
канализация).

Когато съотношението между производствените и битовите води е неблагоприятно, за да позволи общото им биологично пречистване, необходимо е да се добавят азотисти вещества (пускане в канализацията на нечистотии от помийните ями на не канализирани сгради или отпадна къщна смет).
Преди пускането на промишлени оттоци в градската канализация във всички случаи е необходимо да бъдат задържани грубите примеси, като опаковки, влакна, парцали.
Каналната вода от текстилните фабрики и заводите за топло разбиване на лена и конопа могат да бъдат пуснати направо в градската канализация. Овлажнителните води от текстилните фабрики могат
да бъдат пуснати в канализацията само в изключителни случаи, за да не се замърсява околната среда и да няма запушване, отпушване и т.н..

При аеробно разбиване на лен, оттокът не бива да надвишава 0,5 % от общото количество градска канална вода, за да може тя да бъде пречиствана биологично.
Преработка на продукти от животински произход (перални на вълна, фабрики за платове, кожухарски предприятия, кожарски заводи, предачно-копринени заводи и др.)
Главните замърсявания на отпадъчните води от перални за вълна и фабрики за платове са естествени примеси от мазнини, пясък, фекалии и други подобни, както и разтворими и неразтворими вещества, употребявани в производството (бои, фиксиращи и спомагателни вещества, киселини и др.).
Отпадъчните води от кожарските заводи се замърсяват с чужди вещества, парчета кожи, продукти от разпадането на кожите и разтвори от различни химикали, служещи при обработката (таниди, съединения на хрома, вар, соли на сярната и солната киселина). Възможно е и присъствието на микроби на сибирска язва.

Най-замърсени канални води се получават след щавене на кожи и при запушване, отпушване на канали е много трудно. Особено неблагоприятни са дъбилните оттоци, съдържащи хромови съединения (както при червено дъбилно, така и при хромово производство). Общият отток при червенодъбилното производство съдържа около 50 % хромов окис в разтвор, а при хромово производство — основна маса от съединения на хрома (около 99 %) в утайките. Отпадъчните води от предачници на коприна и бояджийници на коприна са замърсени с органични вещества, поради което те могат да имат алкална или кисела реакция, а в някои случаи съдържат и съединения на хром и мед. За да могат отпадъчните води от фабриките за платове да бъдат пуснати в градската канализация, необходимо е предварително усредняване на водите от разните цехове, като при по-малък дебит на градските канални води след усредняването се налага и химична обработка на оттока.