Канализация – тръби, сечения, профили

Размера и профила на каналните тръбисе определя от преминаващото през тях количество отпадни води, силата с която се движат и на какво разстояние от повърхността са положени. Колкото разстоянието е по-голямо и съоръженията за почистване и отпушване на канали са на по-голяма дълбочина разположени се оскъпява обекта. Профилите на каналите биват няколко вида – овални, увеличени по перпендикулярата и увеличени водоравно. В канализационните системи овалния профил на каналите е най-разпространен за тръби да Ф шестотин милиметра.

Овалния профил е полезен при непрекъснат поток на отпадните води. Съществуват няколко профила: – нормален овален профил, – профил във форма на яйце, – овален профил с вертикални пристройки и заоблени краища и овално дъно, – овален със стъпки, – многоъгълен с овални чупки и други.  Като последните профили са за големи канали /колектори/. Овалните със стъпките са за по-големи сечения и по-малки наклони. Овалната част се прави с цел да има увличане на отпадната вода при малък дебит. Увеличени по перпендикуляра биват няколко вида: – във форма на яйце, – във форма на обърнато яйце, – във форма на удължено яйце, – във форма на елипса, – във форма на сплескано яйце и така нататък. Със тези форми на каналите при малки наклони и малък дебит на отпадната вода се постигат много добри скорости. Така изградената канализация с добре подбрани профили и форми на каналите се избягват затлачванията и са предпоставка за отдалечаване във времето работата по отпушване на канали или почистването им.

Изброените профили се употребяват и при двата вида канализации. Когато дебитът е малък, формите позволяват наслойките да се отмиват и да не се задържат. Най разпространен е профила във форма на яйце, но проблема е в това, че трябва да бъде положен на по-дълбоко. Водоравно удължените канали са за да могат през тях да преминават по-големи количества отпадни води при малък дебит. Подземните води също се отвеждат през канали с такава форма и при сравнително голям и постоянен дебит. Всичките форми на каналите са специално подбрани и проверени за всякакви мрежи според вида на отвежданата вода, теренните особености и по икономически съображение. Има участъци от канализацията които не се нуждаят от отпушване на канали поради това, че са с подходяща форма и с добро изпълнение.