Вик услуги, отпушва канали

Производствени канални води – отпушване на канали

Количеството и съставът на производствените канални води зависят от големината на предприятието и технологията на производството. В повечето случаи те не могат да бъдат пуснати без пречистване в приемателя, но канализацията може да се запуши /извиква се бригадата за отпушване на канали и промиване/.

Разнообразието на замърсяванията, голямата концентрация и наличието на токсични (отровни) примеси в много случаи създават изключителни трудности за самостоятелно пречистване. Освен това много производства няма още достатъчно средства за да осигурят проверени начини за пречистване, а изпитаните такива често пъти са много сложни и скъпи. По тази причина в повечето случаи по-целесъобразна се явява възможността за пречистване на производствените води, като се пуснат в градската канализация, където получават разредяване, и поради голямото количество органични вещества в битовите води се улеснява биологичното им пречистване.

В някои случаи обаче пускането на производствените канални води направо в градската канализация може да утежни работата на общите пречиствателни съоръжения. За да може да бъдат пуснати в градската канализация, производствените канални води трябва да отговарят на следните изисквания:
1) Да не съдържат груби, едри примеси, които биха могли да задръстят каналната мрежа и да предизвикат отпушване на канали по неприемлив начин.
2) При смесването им с градската канална вода да не се получи активна реакция.
3) Да не съдържат токсични примеси в такива количества, че да се увеличи съдържанието на тези примеси в получената смес на двете води, а именно:
– Ако градските води се пускат направо в приемателя — да не се надвиши допустимата норма за съдържанието на такива вещества.
– Ако градските води претърпяват биологично пречистване — да не надвишат допустимите норми.
4) Да не съдържат запалителни примеси, като бензин, нефт, масла и пр., както и избухливи вещества.
5) Производствените води да се пускат равномерно, а не концентрирано изведнъж на големи количества, за да не се претоварва мрежата.
6) Методите за пречистване и отпушване на производствените канални води трябва да съответствуват на тези, които са възприети за градските канални води.

При пускането на производствените води направо в градската канализация се налага тези води да претърпят известна подготовка. Тази подготовка се състои в следното:
– Предвиждане на изравнителни резервоари, чрез които да се осигури изравняване на оттичането на каналната вода. Тези резервоари могат същевременно да служат и за утаители на оттоците от различните цехове, като се отбелязват пунктовете за отпушване на канали и промиване на системата.
– Построяване в самото производствено предприятие на съоръжения за предварително пречистване (механично или химично) на производствените води.
– Построяване на разделна канализационна мрежа, по която производствените води да се отвеждат самостоятелно до мястото на предварителното им пречистване.