ВиК в София

Като едно от  от най-скъпите благоустройствени мероприятия то е било винаги третирано като последен етап от благоустрояването на населените места. Затова не-малък брой технически лица и фирми в това число общински и частни, са се занимавали с проблемите на водопроводната и канализационната техника.

При големия подем на строителството на ВиК съоръжения в София както и на строителството във всички отрасли след промените от края на 1989 година се наложи реконструкция и подмяна на водопроводната и канализационна мрежа в София както и изграждането на нова такава. Възникна и нуждата от подобряване на проектирането и изпълнението на срадните  водопроводни и канализационни системи в София.

Не са редки и случаите, когато водопроводни и канализационни мрежи са с малки или с недопустимо малки диаметри на тръбите. Това се обяснява лесно с мащаба на строителството както и от разнопосочните интереси между държава, община, дружеството ВиК в София и строителните предприемачи. С оглед на това има разминаване в проектирането на различни системи за снабдяване на сградите със студена вода от това на улично преносната водопроводна мрежа, в т.ч. противопожарно водоснабдяване, системи за снабдяване с топла вода, разпределителна и циркулационна топлопроводна мрежа, плавателни басейни, канализационна мрежа, особенни устройства в сградната канализация, местни устройства за обработване на каналните води и т.н..

Към всичко това можем и да добавим амортизираната ВиК мрежа в София, която се подменя частично и с малки темпове предвид дължината й, а от друга страна са необходими огромни средства които трябва да се заделят в т.ч. и от гражданите собственици на част от ВиК инсталациите.
Не са малко фирмите за ВиК услуги в София които могат да извършат ремонта или да израдят ВиК мрежа.