Преливници, канализация

канализацияПреливния канал/авариен/ в пречиствателното съоръжение има за цел прехвърли канализационните води от станцията в приемателя, когато по-ред причини помпените съоръжения не могат да поемат отпадните води и да ги обработят. Този преливник канален е необходим за да се предотврати запълването на сградата и съоръженията в нея, както и блокирането на оттока от канализационната мрежа и покачването на отпадните води в подземните етажи на сградовия фонд на населеното място.

Което ще доведе до безпричинно търсене на органите с компетенция отпушване на канали за целия район. Преливния канал трябва да се изгражда вследствие на разрешение от здравните органи. Този преливен канал е на такава кота че, да предпазва помещението и апаратурата от заливане а от там и до увреждане. Ако обаче има забрана от такъв канален преливник, в помещенията е необходимо да бъдат инсталирани мощни помпени съоръжения на течно гориво, за тази цел. Проходимостта на тръбната инсталация съпътстваща помпите, трябва периодически да се прави профилактика, отпушване, почистване и т.н.

Тези помещения и съпътстващите ги басейни за отпадна вода се изграждат с различни размери в зависимост броя на обитателите на населеното място. Като се изчислява по определени норми за водно потребление на глава от населението, както и базата от промишлените и дъждовни води от определена площ. Всички дружества с отделните служби /канализация, водопровод, отпушване на канали и др./ предоставят и съхраняват техническите данни. На основания на тези данни се установява размера на басейна, както и от общия идващ обем отпадна вода по кубатура за период от едно денонощие. Размера се определя и от още един показател а той съотношението между идващата вода и изпомпваната вода. От мощността на помпите също зависи обема на отпадния басейн, колкото са по-мощни токова и обема ще бъде по-малък.

Помпите действат автоматично в зависимост от нивото за което са регулирани. Може да се инсталират и по-мощни помпи които да се включват при по-високо ниво на отпадните води, когато обема на отпадната вода се увеличи съществено. Изправността на всички съоръжение се контролира от техническите служби /ел.инсталация, отпушване на канали, монтьори и т.н./.

Отпушване на канали

Понеже канализацията е неизменно скрита от погледа ни, тя ни прави изключително некомпетентни в откриването на проблемите свързани със каналната мрежа. Въпреки това, със сегашното състояние на съвременни технологии за отпушване на канали, нашите изследвания и опит ни позволяват да бъдем в състояние да идентифицираме запушвания и оценка на състоянието на каналите и канализацията, за да се оцени дали и къде е необходимо обновяване или ремонтни работи. Ние открихме, че този метод на спазване и изследване на действията на канализацията и каналите се оказва често най-сполучлив и преодолим с минимални усилия от наша страна.

Нашите висококачествени системи за инспекция и профилактика на всички канали и мрежи, позволяват на техниците ни по отпушване на канали да идентифицират всеки канализационен обект, което води до бързо и качествено отреагирване на всяко повикване в областта на канализацията и са в състояние да проучат тръбните канали между всеки канализационен щранг.

Предварителни проучвания за локализиране на течове се извършват от опитни специалисти в областта на водопровода и канализацията. Нашите техници са в състояние да индефицират всеки вик проблем. Те предоставят потвърждение и сигурност, че тръбопроводите и каналите са в добро състояние и няма неизвестни рискове за наводнения и течове както и няма скрити проблеми в рамките на отводнителните системи, например, деформация на тръби която може да предизвика запушване и може да доведе до тежки последствия, ако проблема не се отстрани навреме.

Преди покупка на къща или жилище нашите консултанти по отпушване на канали могат да направят необходимите изследвания на всяко заинтересувано лице, фирма и т.н., за да се даде спокойствие на бъдещия купувач на имота. Нашите проучвания, определят състоянието на тръби и канали и могат да играят значителна част от тази оценка. Това може да бъде от особено значение, ако имотът е по-стар, ремонтът се предвижда, или, ако е имало строителни дейности в околността, които да повлияят на структурата на каналите и водопровода.

Опасност при отпушване на канали

Работниците занимаващи се с отпушване на канали трябва да знаят че от фекалните води се отделят газове, като сероводород, въглероден двуокис, въглероден окис, метан, а така също и пари от бензин, бензол, керосин, които са отровни, а смесени с въздуха, дават избухливи смеси,
представляващи опасност за работниците, които работят в събирателните или ревизионни шахти и др.
Сероводородът, метанът и въгледвуокисът се образуват при гниенето на органичните утайки  в каналните тръби. Горящите течности, като бензин и др., постъпват в канализацията от автомобилните гаражи и с производствените води от предприятия, използващи в производството такива вещества.
За да се предпази каналната мрежа от попадения в нея на такива вредни вещества, трябва да се следи  главно за правилното функциониране на съоръженията за предварителна обработка на производствените канални води /бензиноуловители, утаители, неутрализатори/.
При работа в каналната мрежа, преди слизане в шахта или събирател, е необходимо да се провери дали няма отровни или избухливи газове. Това става чрез пускане в шахтата на специална лампа с пламък, обграден с гъста мрежа. При присъствие на вредни газове лампата угасва, а при избухливи газове се получават пращения на пламъка и специалистите по отпушване на канали и почистване на ревизионни шахти е добре да проверяват преди да влезнат. Когато се констатират такива газове, те трябва да се отстранят веднага. При отваряне на две съседни шахти по-леките газове, като метан например, лесно се отстраняват. Отстраняването им може да стане също чрез сипването в горната шахта на кофа негасена вар, залята преди това с вода, след което през шахтата се вкарва въздух чрез ръчен вентилатор. По мъчно се отстраняват тежките газове, които се наслояват над повърхността на водата. Те могат да се измучат чрез вентилатор със смукател, прикрепен към плаващ плувак. След прочистването /дегазацията/ се прави повторна проверка, за да се установи дали няма вече такива газове. Въпреки извършените прочиствания слизането в шахти или събиратели трябва да става с особенна
предпазливост. Не трябва да се внасят лампи с открит пламък, не трябва да се пали огън и да се пуши, да се употребяват акумулаторни електрически лампи  с напрежение, по-голямо от 12 волта.
Работниците по отпушване на канали трябва да бъдат внимателни, но също така и тези които извършват ВиК ремонти на шахти или приематели.

Канализационни наклони и отпушване на канали

Канализационните наклони са различни в зависимост от вида на отпадната вода, и денивелацията е  свързана с често отпушване на канали или пък ремонт на канализация. Допустимите минимални  канализационни наклони са:
– При улична канализация – тръби с Ф двеста и петдесет до Ф триста милиметра – мин. наклон  0.04.
– В между сградовите канали – тръби с Ф двеста до Ф триста – мин.наклон 0.07.
В много неподходящи теренни условия за приемане на отпадните води от канализационната система,  минималния наклон е за улични канали с Ф триста милиметра е три на сто а при вътрешни канали до  пет мм на сто. Наклона на канала свързващ уличната водосточна решетка с основния уличен канал е  между едно и две на сто, като се рарешава минимално отклонение, а на тръби с Ф триста наклон до  половин милиметър на сто.

Минимален наклон на канализация за поемане на дъждовна вода се определя според специален метод  (мин. наклони, периоди за продухване и отпушване на канали). За открити или закрити канализации  поемащи стихийни водни количества се установява наклон от едно на сто с леки отклонения.  Разрешеният минимален наклон за фекални води за всички видове канализации е от два до три  сантиметра на сто със бързина на протичане до половин метър на секунда. Най минималния наклон е  половин милиметър на сто. Когато се определя размера на канала, се взема предвид при пълна  тръба, при обаче определяне размера на промишлените канални тръби се взема предвид както при  пълна тръба така и при непълна с цел разрешените висока и ниска скорост.

Ако обаче приеманите води са с малък дебит и скоростта на фекалната вода е малка, налага се  периодично продухване на утайките от каналите съгласувано от службата по отпушване на канали,  като се почистват и ревизионните шахти.
Разрешени най-малки сечения на каналите и тръбите са:
– За площадкови канали – сечение от сто двадесет и пет милиметра.
– За районни и улични канали – сечение от двеста милиметра.
– За вътрешно районни канали – сечение от сто и петдесет милиметра.
– За открити канали – сечение от сто и петдесет милиметра.
Нормата при определяне сечението на каналите е в подчиненост от количеството вода преминаващо  през каналните тръби и сечението на тръбата. При голямо количество отпадна вода се поставят  тръби с по-голямо сечение и обратното, като се съобразява и с наклона на каналите. При  неспазване на тези закономерности, службата по отпушване на канали ще бъде често привиквана.

Канализация и отвори за уреди за отпушване на канали

При направа на канализацията, още при самият изкоп е добре да се даде наклон за полагане на тръбите, като за целта покрай изкопа се набиват клинове на определени разтояния, които са нивелирани с подходящия наклон по плана. От тези клинове се проверява наклона в изкопа и така се подготвя за тръбите. Специалните места на които ще се изградят шахтите с отворите за уредите за отпушване на канали, се планират на точните места и разстояния съгласно проекта. Преди да се поставят тръбите се прави легло на тръбите от земновлажен бетон след което се полагат тръбите и се завиват с мека пръст или пясъчен кожух  и отгоре се засипва изкопа. При полагане на тръбите се внимава да не се счупят или наранят /ако има такива се подменят/, за бетонни и каменинови тръби снадките при муфите добре се подмазват а отвътре се прекарва тампон ако има избил разтвор от замазката.

Ако последното не се направи от строителите, по време на експлоатацията тези „мустаци“ от разтвор ще създават проблеми, като отпадъците ще се наслояват там и ще запушат канала. При отпушване на каналите, техниката разбива тези „мустаци“ /ако не са голями/, и канала започва да функционира нормално. Шахтите са мястото където канализацията прави завои, или мястото където се променя диаметъра на тръбите, те са и мястото от където се отпушва канала. При монтаж на ПВЦ тръби за канализация, някои то тях имат гумени пръстени на муфите, които при монтаж е да се намажат с веро за да се сглобят по лесно една в друга.

Ако на муфата няма гумичка се намазва с лепило за ПВЦ тръби и се сглобяват. Има и бетонни тръби които са без муфи, сглобката се извършва с готови муфи които се закупуват допълнително. Бетонните тръби са добри когато се полагат на улици, тъй като могат да се монтират на по малка дълбочина  и няма да се повредят от натиска от уличното платно при преминаването на товарни автомобили, но са тежки и по трудоемки при монтажа. Най подходящи са ПВЦ тръбите, удобни за работа, леки за монтаж, като има и с различна дебелина, което може да позволи и на по плитки места да се монтират.
На линка в блокрола ще намерите фирма за отпушване на канали за София град и областта.

Отпушване на канали и определяне сечението на канала

Видът и диаметрите на канализационните тръби са в пропорционална зависимост от поеманата отпадна вода, скоростта на движение на водата и на каква дълбочина са тръбите. Когато дълбочината е голяма, средствата за изграждането се увеличават, тъй като и съоръженията придружаващи канализацията /преч.станции, помпени помещ., шахти за отпушване на канали и др./, също се полагат на голяма дълбочина. Трябва също да се изчисли обема на предполагаемата битово-отпадна и дъждовна вода, която канализацията ще поеме, както и наклоните които ще определят бързината с която отпадната вода преминава по каналите.

За дъждовни води тя трябва да е минимум седемдесет сантиметра на секунда да тръби с размер Ф 500 милиметра и за канали с по-големи размери, осемдесет сантиметра на секунда. Тези данни са препоръчителни, ако обаче може да се постигне по-добра скорост при по-плитък изкоп за тръбите и друг вид на профилите на тръбите, ще е по-добре от икономически съображения.
Казаното до тук важи за местности с малък наклон, под пет процента. При обаче на терени със стръмни наклони, тези споменати данни няма да могат да се изпълнят според предвижданията. Ако обаче се пренебрегнат, ще се навреди на другия процес на отпадната вода а именно гниенето на отпадъците, като се създаде по-голяма проветривост на каналите отколкото е необходимо.

Този процес на загниване на отпадъците в канализацията най-добре се усеща от органите по отпушване на канали, когато по-необходимост влизат в канализационните шахти. Разчетени са определени данни за отпадните води /за техния обем/ преминаващ през каналите, които са най-подходящи при избора на диаметър и форма за тръбните канали. Когато едно населено място е с различни наклони на терена /стръмни, равни,пресечени местности и т.н./, нормите за изчисляване на тръбните участъци на канализацията за дъждовни и битови води, са различни.

Когато обаче дадено селище има еднакви теренни условия и се работи по една норма за дъждовна и отпадна вода, или всеки район има свой самостоятелен колектор, то тогава нормите са от един тип на изчисление. В случай, че не се подходи по-този начин, наслояванията, затлачванията и запушванията на канализацията, както и редовно отпушване на канали, ще се извършва през определени периоди от време.

Отпушване на канализация

След анализ на проблема от нашите експерти, ще се вземе решение за метода на работа.
Основните методи за отпушването са:
– Хидродинамично отпушване на канали – Основният принцип е да се използва измиване чрез оборудването, което съчетава високо налягане на помпа с вода, изплакване чрез маркучи и накрайници на маркуча, за премахването на различните замърсители. При работата в канализацията с маркуч и дюза под действия на налягането на водата, се извършва придвижване на маркуча през тръбата. Преминаващата през маркуч вода под налягане от 170 атмосфери, мие стените на тръбата и всички утайки. За всеки тип на замърсяване са различни дюзи, например, за премахване на корените – дюза за рязане, за бетон и строителни отпадъци – дюза за бетон, и така за пясък, мазнини и други примеси.
Машинно почистване на канали – машина на ток със метални кабели на секции и накрайници. Машината задвижва металните кабели които влизат в запушения канал, стигат до запушалката, разбиват я, и отпушват канала.
Ръчен метод – използва се за почистване на малки тръби в диаметър или канали в помещението, за да достигнат мястото на запушването. Задвижването и придвижването на металния проводник става чрез ръчно въртете.
Почистване и отпушване на канали по химически метод. Използван както самостоятелно, така и в комбинация с другите методи, като се промива с вода или топла вода. Налага се при почистване на канализационни тръби, запушени с органични депозити, които не могат да бъдат премахнати чрез конвенционалните методи.
Термично почистване на канали – ви позволява бързо почистване на тръбите с твърда мазнина, измити с топла вода, загрята до 95 градуса по Целзий.
Прилагането на тези методи и техните комбинации – като промиване, хидро-химично измиване и хидро-пневматично, без да се повреди тръбата, позволява бърз и лесен начин за почистване на канализацията от всички депозити, за да премахнете от даден канализационен щранг запушването!

Ние предлагаме качество за работата, извършена от измиване и почистват канализационни тръби, включително работа по отпушването на вътрешната канализация.

Вик услуги, отпушва канали

Производствени канални води – отпушване на канали

Количеството и съставът на производствените канални води зависят от големината на предприятието и технологията на производството. В повечето случаи те не могат да бъдат пуснати без пречистване в приемателя, но канализацията може да се запуши /извиква се бригадата за отпушване на канали и промиване/.

Разнообразието на замърсяванията, голямата концентрация и наличието на токсични (отровни) примеси в много случаи създават изключителни трудности за самостоятелно пречистване. Освен това много производства няма още достатъчно средства за да осигурят проверени начини за пречистване, а изпитаните такива често пъти са много сложни и скъпи. По тази причина в повечето случаи по-целесъобразна се явява възможността за пречистване на производствените води, като се пуснат в градската канализация, където получават разредяване, и поради голямото количество органични вещества в битовите води се улеснява биологичното им пречистване.

В някои случаи обаче пускането на производствените канални води направо в градската канализация може да утежни работата на общите пречиствателни съоръжения. За да може да бъдат пуснати в градската канализация, производствените канални води трябва да отговарят на следните изисквания:
1) Да не съдържат груби, едри примеси, които биха могли да задръстят каналната мрежа и да предизвикат отпушване на канали по неприемлив начин.
2) При смесването им с градската канална вода да не се получи активна реакция.
3) Да не съдържат токсични примеси в такива количества, че да се увеличи съдържанието на тези примеси в получената смес на двете води, а именно:
– Ако градските води се пускат направо в приемателя — да не се надвиши допустимата норма за съдържанието на такива вещества.
– Ако градските води претърпяват биологично пречистване — да не надвишат допустимите норми.
4) Да не съдържат запалителни примеси, като бензин, нефт, масла и пр., както и избухливи вещества.
5) Производствените води да се пускат равномерно, а не концентрирано изведнъж на големи количества, за да не се претоварва мрежата.
6) Методите за пречистване и отпушване на производствените канални води трябва да съответствуват на тези, които са възприети за градските канални води.

При пускането на производствените води направо в градската канализация се налага тези води да претърпят известна подготовка. Тази подготовка се състои в следното:
– Предвиждане на изравнителни резервоари, чрез които да се осигури изравняване на оттичането на каналната вода. Тези резервоари могат същевременно да служат и за утаители на оттоците от различните цехове, като се отбелязват пунктовете за отпушване на канали и промиване на системата.
– Построяване в самото производствено предприятие на съоръжения за предварително пречистване (механично или химично) на производствените води.
– Построяване на разделна канализационна мрежа, по която производствените води да се отвеждат самостоятелно до мястото на предварителното им пречистване.

Канализация София

Предвид местоположението на канализацията, тя се дели на улична, сградова, вътрешно дворна и през комплексна. Канализацията има различни стопани които се грижат за нейното поддържане и стопанисване. Уличната се поддържа и стопанисва от вик дружеството /различно за населеното място/, като за тяхна сметка са всички ремонти и отпушване на канали до първа ревизионна шахта в имота. От там нататък всички възникнали проблеми свързани с каналите се решават от собствениците или ползвателите на имотите. За всеки спорен въпрос има издадена наредба на МРРБ, която регулира тази тематика.

Улични канали – те събират фекалната вода от отделните имоти чрез канална мрежа в по-голям канализационен колектор като ги отвеждат до причиствателна станция или река, море и др. Уличната мрежа се състои от канални тръби с различен диаметър в зависимост от това, какво количество фекална вода поемат, като размера се увеличава с увеличаване на количеството приета вода. Съществува нормативна база по която се изчисляват диаметрите на каналните тръби. Както се спомена по-горе тази част от канализацията се стопанисва от дружеството което извършва  отпушване на канали и почистване на каналните шахти. Добре изградената улична канализация трябва да дава възможност на лесна поддръжка и удобна инспекция във всяко едно отношение за да функционира без аварии.

Канализацията в сградата е сградната мрежа която приема фекалната вода от отделните домакинства, помещения /Жилищни и не жилищни/ и ги отвежда към уличната мрежа. По размери на тръбите те са по-малки до Ф 150 мм /но пак зависи от консуматорите/, ако обаче се наложи отпушване на канали в този участък на канализацията, то е изцяло за сметка на потребителите. Какво е характерно за тази част от мрежата – трябва да има ревизионни шахти в подземната част и ревизионни отвори в надземната, от които да се извършва инспекция на каналите при нужда. Вертикалните щрангове трябва да бъдат изведени на покривната част на сградата за вентилация на каналите в противен случай, това ще доведе до вакуум който ще измуква водата от сифоните и ще нахлува миризма на канал в помещенията. Добре би било ако вертикалният щранг няма чупки в надземната част, тъй като при попадането на тежък предмет, ще счупи тръбата.

Вътрешно дворна канализация – това е онази част, която събира дъждовните води от двора, като ги отвежда или към уличната мрежа или към сградната канализация. В нея се изграждат и отточни решетки които да задържат пясъка и калта /а и не само тях/, и тогава чистата вода да преминава в каналите. Ако един път или два пъти годишно тези решетки се почистват, тогава няма да има отпушване на канали и ще се спестят средства. Ако обаче те не се почистват може да са стигне и до ремонт на каналите. По добре е ако тази част на канализацията е отделена от сградната.

През комплексната или квартална канализация е тази която събира водата от отделните комплекси или райони на населените места и ги отвежда до пречиствателната станция. Изградена е от големи канализационни колектори при които поддръжката се състои в това да се почистват редовно, при тях запушването е рядко /предвид големината/, но ако се наложи се използват камионите за отпушване на канали с вода под налягане.

Отпушване на канали София

Фирмата ни предлага отговорно и съвестно отпушване на канали София за фирми и частни клиенти. В тази статия ще ви запознаем с основни причини, поради които канализацията е обект на запушване.

За правилните експлоатация и поддържане на канализационната мрежа от голямо значение е правилното й проектиране и изпълнение. Първото условие може да се смята за изпълнено още при одобрение на проекта, а за второто от особено значение е контрола на съответните органи. Трябва да се следи от тази служба за правилното изпълнение на работите съгласно одобрения проект, а именно:
– Правилно трасиране на мрежата.
– Спазване на проектните квоти.
– Качество на строителните материали.
– Правилно полагане, изпитване и засипване на каналните клонове.
– Добро изпълнение на разните съоръжения, замазки, фугировки, снадки на муфите и др.

При спазване на горните изисквания отпушване на канали ще бъде рядко явление. Но трябва да отбележим, че преди пускане в експлоатация на каналната мрежа трябва да се отстранят всички евентуално допуснати дефекти.

Следващия проблем идва от самата експлоатация, тъй като дори и правилно изградената канализационна мрежа, няма да устои, да не се запуши предвид обстоятелството, че канализацията е мястото, където изхвърляме всякакви предмети и отпадъци, които неизбежно ще задръстят канала. Попадането на твърди предмети в канала или на строителни смеси като цимент, теракол, бетон и прочие може да провалят опитите на майсторите по отпушване на канали, което значи ремонт на канализацията и отделяне на повече средства.

Предлагаме ви някои мерки за правилна експлоатация на каналната мрежа:
– Контрол за правилното използване на канализацията.
– Поддържане на правилното функциониране на мрежата: промиване и прочистване, както и отпушване на канали, да става от майстори професионалисти.
– Навременни ремонти на канализацията и бързо отстраняване на евентуални аварии.
– Преглеждане на ревизионните шахти: при нужда, ремонт и почистване.

На следващо място е неправилно изградената канализационна мрежа или участък от нея. Това са недостатъчен наклон или обратен наклон /денивелация/, неправилни връзки на тръбите, свързване на канализационните клонове с неподходящ ъгъл. При установяване денивелация на каналите, трябва да се замери участъка и да се установи възможно ли е да се възтанови канализацията с подходящ наклон. Фирмата ни извършва професионално отпушване на канали в София, както и ремонт на канали. Надяваме се че, сме ви били полезни.