Преливници, канализация

канализацияПреливния канал/авариен/ в пречиствателното съоръжение има за цел прехвърли канализационните води от станцията в приемателя, когато по-ред причини помпените съоръжения не могат да поемат отпадните води и да ги обработят. Този преливник канален е необходим за да се предотврати запълването на сградата и съоръженията в нея, както и блокирането на оттока от канализационната мрежа и покачването на отпадните води в подземните етажи на сградовия фонд на населеното място.

Което ще доведе до безпричинно търсене на органите с компетенция отпушване на канали за целия район. Преливния канал трябва да се изгражда вследствие на разрешение от здравните органи. Този преливен канал е на такава кота че, да предпазва помещението и апаратурата от заливане а от там и до увреждане. Ако обаче има забрана от такъв канален преливник, в помещенията е необходимо да бъдат инсталирани мощни помпени съоръжения на течно гориво, за тази цел. Проходимостта на тръбната инсталация съпътстваща помпите, трябва периодически да се прави профилактика, отпушване, почистване и т.н.

Тези помещения и съпътстващите ги басейни за отпадна вода се изграждат с различни размери в зависимост броя на обитателите на населеното място. Като се изчислява по определени норми за водно потребление на глава от населението, както и базата от промишлените и дъждовни води от определена площ. Всички дружества с отделните служби /канализация, водопровод, отпушване на канали и др./ предоставят и съхраняват техническите данни. На основания на тези данни се установява размера на басейна, както и от общия идващ обем отпадна вода по кубатура за период от едно денонощие. Размера се определя и от още един показател а той съотношението между идващата вода и изпомпваната вода. От мощността на помпите също зависи обема на отпадния басейн, колкото са по-мощни токова и обема ще бъде по-малък.

Помпите действат автоматично в зависимост от нивото за което са регулирани. Може да се инсталират и по-мощни помпи които да се включват при по-високо ниво на отпадните води, когато обема на отпадната вода се увеличи съществено. Изправността на всички съоръжение се контролира от техническите служби /ел.инсталация, отпушване на канали, монтьори и т.н./.

Отпушване на канали и канализационни преливници

При смесената канализационна система в дъждовно време, протичащото водно количество се увеличава многократно от 80 до сто пъти и повече, както и за отвеждането му, особено в по-долните участъци са необходими канали с много големи размери. За поддръжката им и отпушването са необходими мощни машини за отпушване на канали и специални устройства за почистването. Те се използват само малко дни през годината – при големи валежи, а през другото време са почти празни и нечистите канални води протичат при неблагоприятни условия. За да се избегне това неудобство, на известни подходящи места на събирателите се предвиждат съоръжения, наречени преливници /или дъждопреливници/, през които, след като нечистите отпадъчни води бъдат неколкократно разделени, прииждащите в повече води преливат и се отвеждат по специален отливен канал в близкия приемател. Степента на разредяването зависи от допустимото замърсяване на приемателя в населеното място. Понякога може да се наложи даже в едно и също населено място за различни райони от него да се приемат различни разредявания с оглед на естеството на оттичащите се канални води и допустимата замърсимост на приемателя.

След като главния събирател излезе извън населеното място, на него се предвижда преливник, през който да прелива прииждащия в повече от два /1+1/ пъти разреден /сух/ среден денонощен отток умножен с общия коефицент на неравномерност, за да се намалят размерите на пречиствателните съоръжения. Броят и местата на преливниците се определят с оглед да се получат икономия на мрежата и възможност за устройството им според конфигурацията на терена и местоположението на приемателя. Заустването на отливните канали от преливниците в приемателите е желателно да става на такава височина, че високите води в приемателя да не подпират и задържат оттичането на прелелите през преливника канални води. Ако преливниците се задръстят ще се наложи да се почистят от екип по отпушване на канали, който отговаря за района. Тъй като нивото на високите води на повечето реки е краткотрайно, за да се получи по ниска стойност на отливните канали, препоръчва се обикновенно заустването им да става на обикновенните средни води, като при високите води същите ще остават за късо време да действуват под напор, обаче никога това не трябва да бъде в ущърб на действието на самите преливници. При едно такова заустване се дава възможност преливните канали да бъдат по къси и с по-голям наклон, а от там и с по голям профил. След преливника събирателя се оразмерява на толкова пъти колкото разредените води плюс прииждащто водно количество от прилежащата към него площ до първото следващо вливане на канална вода от друг канален клон.

Според възможностите на заустване на отливния канал и нивото на водата в приемателя могат да се явят два вида преливници:
– Съвършен преливник
– несъвършен или потопен, преливник.
При първия вид нивото на водата в отливния канал е по ниско от преливния ръб, а при втория – по високо. Там където е възможно, препоръчва се да се избягва предвиждането на потопени преливници. За изчисляването на един преливник е необходимо да се оразмерят следните части:
– височина на преливния ръб
– дължина на преливния ръб
– напречно сечение на отливния канал при установен надлъжен профил.
През периода на големи валежи, предимството на дъждоприемните канали е това, че са средство за отпушване на канали и тяхното промиване от наноса.

Условия за пускане на отпадни води в канализацията

канализацияГлавните условия, за да могат отпадъчните води да бъдат пуснати в градската канализация, и да не придизвикат запушване а от там и отпушване на канали, са:

Намаление на оцветяването, осигуряване 6,5—8 pH на сместа и допустимата за биологично пречистване концентрация на токсичните вещества. В много случаи се налага усреднение или специална обработка на оттока, за да се намали оцветяването и се отстранят отровните вещества, преди промишлените води да се смесят с тези от градската канализация.
След усреднение и отделяне на утайките се допуска пускането в канализацията на оттоците на избелителните памучни фабрики, както и на оттам от бояджийски фабрики (при добавка на не по-малко от 50% битови води), а така също и на общия отток от белилно-бояджийски фабрики (при прибавяне на не по малко от 30% битови води). Промишлените оттоци от фабрики със сернисто, черно анилиново или
смесено оцветяване могат да бъдат приети в градската канализация след специална обработка и отстранение на отровните вещества (в съгласие със различните служби и службата по отпушване на канали и
канализация).

Когато съотношението между производствените и битовите води е неблагоприятно, за да позволи общото им биологично пречистване, необходимо е да се добавят азотисти вещества (пускане в канализацията на нечистотии от помийните ями на не канализирани сгради или отпадна къщна смет).
Преди пускането на промишлени оттоци в градската канализация във всички случаи е необходимо да бъдат задържани грубите примеси, като опаковки, влакна, парцали.
Каналната вода от текстилните фабрики и заводите за топло разбиване на лена и конопа могат да бъдат пуснати направо в градската канализация. Овлажнителните води от текстилните фабрики могат
да бъдат пуснати в канализацията само в изключителни случаи, за да не се замърсява околната среда и да няма запушване, отпушване и т.н..

При аеробно разбиване на лен, оттокът не бива да надвишава 0,5 % от общото количество градска канална вода, за да може тя да бъде пречиствана биологично.
Преработка на продукти от животински произход (перални на вълна, фабрики за платове, кожухарски предприятия, кожарски заводи, предачно-копринени заводи и др.)
Главните замърсявания на отпадъчните води от перални за вълна и фабрики за платове са естествени примеси от мазнини, пясък, фекалии и други подобни, както и разтворими и неразтворими вещества, употребявани в производството (бои, фиксиращи и спомагателни вещества, киселини и др.).
Отпадъчните води от кожарските заводи се замърсяват с чужди вещества, парчета кожи, продукти от разпадането на кожите и разтвори от различни химикали, служещи при обработката (таниди, съединения на хрома, вар, соли на сярната и солната киселина). Възможно е и присъствието на микроби на сибирска язва.

Най-замърсени канални води се получават след щавене на кожи и при запушване, отпушване на канали е много трудно. Особено неблагоприятни са дъбилните оттоци, съдържащи хромови съединения (както при червено дъбилно, така и при хромово производство). Общият отток при червенодъбилното производство съдържа около 50 % хромов окис в разтвор, а при хромово производство — основна маса от съединения на хрома (около 99 %) в утайките. Отпадъчните води от предачници на коприна и бояджийници на коприна са замърсени с органични вещества, поради което те могат да имат алкална или кисела реакция, а в някои случаи съдържат и съединения на хром и мед. За да могат отпадъчните води от фабриките за платове да бъдат пуснати в градската канализация, необходимо е предварително усредняване на водите от разните цехове, като при по-малък дебит на градските канални води след усредняването се налага и химична обработка на оттока.

ВиК в София

Като едно от  от най-скъпите благоустройствени мероприятия то е било винаги третирано като последен етап от благоустрояването на населените места. Затова не-малък брой технически лица и фирми в това число общински и частни, са се занимавали с проблемите на водопроводната и канализационната техника.

При големия подем на строителството на ВиК съоръжения в София както и на строителството във всички отрасли след промените от края на 1989 година се наложи реконструкция и подмяна на водопроводната и канализационна мрежа в София както и изграждането на нова такава. Възникна и нуждата от подобряване на проектирането и изпълнението на срадните  водопроводни и канализационни системи в София.

Не са редки и случаите, когато водопроводни и канализационни мрежи са с малки или с недопустимо малки диаметри на тръбите. Това се обяснява лесно с мащаба на строителството както и от разнопосочните интереси между държава, община, дружеството ВиК в София и строителните предприемачи. С оглед на това има разминаване в проектирането на различни системи за снабдяване на сградите със студена вода от това на улично преносната водопроводна мрежа, в т.ч. противопожарно водоснабдяване, системи за снабдяване с топла вода, разпределителна и циркулационна топлопроводна мрежа, плавателни басейни, канализационна мрежа, особенни устройства в сградната канализация, местни устройства за обработване на каналните води и т.н..

Към всичко това можем и да добавим амортизираната ВиК мрежа в София, която се подменя частично и с малки темпове предвид дължината й, а от друга страна са необходими огромни средства които трябва да се заделят в т.ч. и от гражданите собственици на част от ВиК инсталациите.
Не са малко фирмите за ВиК услуги в София които могат да извършат ремонта или да израдят ВиК мрежа.

Канализация, проучване, отпушване

За да се пристъпи към проектиране на една канализация и да се вземат мерки за безаварийно  отпушване на канализации, трябва да са налице някои планове и събрани известни данни и такива  от полски проучвания, въз основа на които ще се извърши проектирането, /има много ВиК фирми в София, която се занимават с отпушване на канали и може да ви свърши работа по темата/. Тези необходими планове и данни са следните:

1. Исторически очерк на обекта и развой на сегашното състояние на канализацията му.
2. Регулационен план в мярка 1 :1000 до 1 :5000.
3. Нивелетен план в мярка 1 :1000 или 1 :2000, включващ и бъдещото разширение. Планът да е с  хоризонтални канали през 1 м, а при много стръмен терен — през 5 м.
4. Дългосрочни метеорологични наблюдения за падналите дъждове, температурите и ветровете със  съответни диаграми.  За дъждовете особено са важни данните за краткотрайните интензивни такива  с времетраене 5, 10, 15, 20, 30 минути и честота от 1 до 2 години.
5. Статистически данни за прираста на населението. Броят на населението се определя за период  от 25 до 30 години, за който период се разчита и канализационната мрежа и каналите /отпушване,  промиване/.
6. Гъстота на населението по квартали.
7. Перспективен брой на добитъка.
8. Сегашно и перспективно развитие на промишлеността.
9. Средно процентно застрояване на кварталите, посочени по райони с приблизително еднакво  застрояване.
10. Процент на площта, заемана от улиците, площадите и зелените площи, спрямо общата площ,  заемана от населеното място.
11. Означение върху план /в подходящ мащаб/ на вида на уличното настилане /шосеровка, паваж,  канали и др./, като е взето предвид и перспективното предвиждане в това отношение.
12. Описание на водоснабдяването на населеното място. Ако такова няма извършено напълно, трябва  да се установи какво водно количество би било необходимо за едно пълно модерно водоснабдяване,  както и денонощната и часовата неравномерност на консумацията.
13. Означение на местонахождението на построените или в проект промишлени заведения, бани,  перални и други обществени сгради с данни /количества и качества/ за отпадъчните им канални  води и местата от които се отпушва канала. Важно е да се даде не само изразходваното водно  количество в денонощието, но и начинът на изразходването, т.е. върховете на консумацията,  часовата неравномерност.
14. Заболяемост и смъртност на населението на канализуемия обект, както и на съседните му  населени места. Посочване на нездравословните райони.
15. Данни за разположението на съседни населени места по протежение на приемателя след  евентуалното заустване на общия събирател /месторазположение, отдалеченост, големина, отпушване  на канали и др./.
16. Данни за разположението, конфигурацията на терена, вида и площта на полските имоти под  населеното място; това с оглед на евентуалното им използуване за напояване с канални води.
17. Данни за водните течения при заустване в езеро или море.
18. Перспективно развитие на населеното място в стопанско отношение /промишленост, земеделие и  пр./.

Сифони – ВиК ремонти

Сифоните са най-разнообразни, скъпи, евтини и няма как да работят ефективно, ако не се вземат  мерки за монтаж на надеждна ВиК арматура. Например, във всеки апартамент трябва да бъдат  монтирани качествени сифони за мивки и вани, както и отклонение за отвеждане на водата в  канализацията от пералната машина.

Функции сифони за бани и мивки
Функционалното предназначение на всеки сифон е: да не се запушват каналите и неприятната  миризма да не прониква в апартамента. За тези цели, всеки сифон има специална извивка да  задържа вода за да „затапва канала“, който отвежда водата в канализацията. Тази извивка действа  и като преграда за да спира случайни елементи, които не трябва да попадат в канализацията, и  водната тапа предотвратява разпространението на миризми от тръбите в сградата. Специалистите по  ВиК ремонти съветват сифоните да се почистват редовно и качествено.

Видове сифони и предназначение
Различните домакински уреди и водопроводни инсталации изискват различни сифони и конфигурации.  При закупуване на сифон трябва да разгледа неговото местоположение и количеството на  преминаваща вода през него. Например, сифон за душ може да се монтира на пода, а на мивка, под  самата нея за да не прелива. За пералня или миялна машина в допълнение към стандартния ВиК  сифон, може да се наложи да се монтира гофрирана връзка с извод за превключване и от там да е  връзката с канализационната система, често се прилага и двоен сифон или сифон със специален  изход за съдомиялната машина. Майсторите по ВиК ремонти са на мнение, пералнята и съдомиялната  да не се свързват по този начин, а за тях да има отделен извод от канализацията.

Популярни гъвкави сифони
Набира все повече популярност гофрираните сифони, които са изработени от сгъната тръба или   набръчкана. Този сифон може да се използва независимо от това, къде се намира канализацията,  тъй като гофрирана тръба може да бъде с различна дължина и по този начин да се разтегли на  достатъчно разстояние. При монтажа се прави извивка която да затапва канала за да не мирише.

Модерни сифони за измиване, изработени от пластмаса
В продължение на много години, домакинските и водопроводните уреди свързани към  канализационната система чрез пластмасови принадлежности, както гофрираната пластмаса и сифон  за баня или мивка, бързо, лесно и сигурно се монтират. Тези сифони са устойчиви на механични  повреди, няма корозия и дългосрочен сервиз. Поради сравнително ниско тегло на пластмасовия  сифон, ВиК монтажа и демонтажа е лесен.

Сифони и санитарни принадлежности
Санита Пласт е една от компаниите на българския пазар за пласмасови изделия и е на пазара от  1987г. Една от дейностите е изработка на санитарни изделия от пластмаса. Техните тоалетни  казанчета изработени от пластмаса за висок монтаж, са отлични заместители на чугунените  казанчета от близкото минало, които в момента се подменят поради впресованото гумено  уплътнение, което се е износило. Компанията ни занимаваща се с ВиК ремонти може да извърши  подмяна на стари тоалетни казанчета с нови, както и настройка на поплавъка.

Сферични водопроводни кранове – раздел ВиК

Сферичните водопроводни кранове замениха традиционните кранове и клапани за рекордно кратко  време, и станаха стават незаменими ВиК устройства. В България тези сферични клапани, са вече  оценени от ВиК техници и потребителите в сферата на ВиК услугите. Така на ВиК пазара масово  навлязоха тези нови продукти, сферичните кранове за вода, които са уникални. Не податливи на  корозия, коригира, за нуждите на системата, разпределението на водата, сферичните кранове  осигуряват мощен дебит на вода за денонощните нужди на софиянци и осигуряват добър комфорт на  жителите.

Същото може да се каже за сферични кранове при доставките на газ. Херметични, функционални,  сферични кранове за газ гарантират гладка и равномерна доставка на „синьо гориво“. Тези  надеждни клапани са оценени в София и от майсторите извършващи ВиК ремонти, и не само в  столицата, но и в други регионални центрове. Един пример за това – търговците често искат и  закупуват сферични кранове в насипно състояние, което е показател за производителите на тези  ВиК принадлежности. Днес, сферичните кранове осигуряват доставка в течни среди и газови къщи,  апартаменти, промишлени магазини, жилищни и търговски комплекси. Нашата ВиК служба извършва  монтаж и подмяна на кранове в София.

Избор на сферични кранове за водни системи изискват не по-малко грижи, отколкото, да речем,  избор на водопровод за баня или кухня печка. Към днешна дата, сферичен кран е много повече  популярен, а популярните продукти често са фалшифицирани, като се позовават на неопитността на  потребителите. Защитата срещу дефектни и некачествени стоки – винаги е важно нещо. Но в този  случай е необходимо да се избере много внимателно стоките: сферични кранове за вода, за да  влезе в контакт с течност, която пием и да се използва за готвене. Устройствата също така  трябва да отговарят на оптималната производителност за дадения водопровод. Доставките на газ и  системата на контрол, вентили за газ, надеждно ще ви предпазят от извънредни ВиК ситуации.

Най-важният аргумент при избора на крана, това е материалът, от който е направен. По този  начин, водопроводните артикули и клапани се квалифицират по определен стандарт. Най-често,  сферични кранове за вода са направени от месинг, с основа на мед (дялът му трябва да е 57-60%  от общия брой). Около 40% е цинк, олово съдържание не е повече от 1%. В големи количества,  последният елемент е в състояние на вреден ВиК ефект върху течната среда – не забравяйте,  римляните са се опитали да направят водопроводни си мрежи и са разбрали за катастрофалния ефект  от оловните водопроводи.

В допълнение, съставът на материала за топката на клапана, не се включват увеличените суми от  калай и никел (2.1% цифрата е вече недопустима). Тези данни ще предоставят като доказателства  за лошото качество на суровините – най-вероятно това е от второстепенно значение. Неприемливо е  и включването в топката на клапана, цинкова сплав с алуминий и мед, това е сигурният знак за  нестабилността на продукта. В допълнение, при тези ВиК устройства е важно да са устойчиви на  корозия и сплав цинк ще го намали до минимум. Дефектните клапани и фитинги може да представят  много неприятни „изненади“ в нашия водопровод. И ако ВиК ситуацията е спешна, може да пострадат  от водопроводни течове, включително и съседните апартаменти, живеещи на по-долните етажи.  Накрая, последният аргумент в полза на традиционния материал – месинг – е забраната която се  въвежда за цинковите изделия в повечето страни. Цинкът вреди на здравето и сферични кранове  изработени от този материал са неприемливо решение. За да изберете правилно материала на  клапана, е необходимо да притежавате минимум информация за него.

Основният приток на ниско качествени сферични кранове в насипно състояние идва от Полша, Китай и  Турция. Реномирани производители днес са едни и същи Италия и самата България, в продължение на  много години, успешно италианския опит е известен в проектирането на сферични кранове. Днес на  пазара на клапаните са много производители, които произвеждат сферични кранове, висок клас  качество. Разполагайки с основна информация за тези продукти, е лесно да се намери  професионален производител. Крайния потребител трябва да е наясно, че тези продукти имат  технически и хигиенни стандарти.

ВиК София – самовари

В недалечното минало са се използвали самовари за топла вода, може и сега в някои населени места да се употребяват, затова ние от ВиК София ще споделиме няколко думи по този въпрос.  В действителност вместо няколко спирателни крана се монтира специален кран-смесител, чрез който се постигат определени действия. Със самовара може да се получава топла вода не само за една вана с душ, но и за повече водочерпни кранове (душове, умивалници и прочие). В такъв случай обаче над всеки санитарен прибор трябва да има водочерпен кран, който се отваря при нужда. Черпената от водочерпните кранове гореща вода не се регулира от крана, през който минава студена вода, преди да влезе в самовара, а от кранове, през които водата минава, след като е излязла от самовара; затова такъв самовар се намира под напора на уличната вик мрежа и стените му трябва да бъдат по-дебели, за да издържат този напор. В този случай от самовара се черпи само гореща вода, която в смесители над санитарните прибори се смесва със студената вода от мрежата.

Ако се иска в самовара да има малък воден напор (1—2 м), а водочерпните кранове да бъдат два или повече, предвижда се казанче за прекъсване на водната струя. През средата наминалия век, този въпрос е бил актуален и ВиК София са разполагали с доста познания по тази тема.
Черпене на топла вода под напор, която да се затопля в безнапорен самовар, разположен в съседно помещение, може да се осъществи по следния начин. От мрежата за студена вода, която се намира при самовара и е под напор, се отклонява тръбно отклонение, което се вкарва в резервоара на самовара. Тук то във вид на серпентина се увива около димогарната тръба няколко пъти, а след това се извежда вън от резервоара на самовара, като се отвежда в съседно помещение, където завършва с водочерпен кран (например за кухненска мивка). При затопляне на водата в самовара се затопля и водата в напорната тръба, която може да се черпи в съседното помещение.

Температурата на черпената вода зависи от броя на обиколките на тази тръба в самовара, от температурата на студената вода и от температурата на горещата вода в самовара. Броят на обиколките на тръбата в самовара, т. е. нагрявната площ, се изчислява по начина, изложен в специален вик раздел — нагревни площи.
По този начин в съседно помещение могат да се отведат не само един, но и повече водочерпни кранове.
Описаното приспособление за получаване на топла вода под напор, в действителност е един скоростен нагревател и поради това и неговата нагрявна площ трябва да бъде сравнително доста голяма.
Водата в самовара може да се затопля и с пара или гореща вода. За целта в резервоара на самовара се монтира тръбна спирала, през която парата или горещата вода минава и се връща охладена. Който желае може да се разрови в старата литература във ВиК София и да се осведоми допълнително.