Опасност при отпушване на канали

Работниците занимаващи се с отпушване на канали трябва да знаят че от фекалните води се отделят газове, като сероводород, въглероден двуокис, въглероден окис, метан, а така също и пари от бензин, бензол, керосин, които са отровни, а смесени с въздуха, дават избухливи смеси,
представляващи опасност за работниците, които работят в събирателните или ревизионни шахти и др.
Сероводородът, метанът и въгледвуокисът се образуват при гниенето на органичните утайки  в каналните тръби. Горящите течности, като бензин и др., постъпват в канализацията от автомобилните гаражи и с производствените води от предприятия, използващи в производството такива вещества.
За да се предпази каналната мрежа от попадения в нея на такива вредни вещества, трябва да се следи  главно за правилното функциониране на съоръженията за предварителна обработка на производствените канални води /бензиноуловители, утаители, неутрализатори/.
При работа в каналната мрежа, преди слизане в шахта или събирател, е необходимо да се провери дали няма отровни или избухливи газове. Това става чрез пускане в шахтата на специална лампа с пламък, обграден с гъста мрежа. При присъствие на вредни газове лампата угасва, а при избухливи газове се получават пращения на пламъка и специалистите по отпушване на канали и почистване на ревизионни шахти е добре да проверяват преди да влезнат. Когато се констатират такива газове, те трябва да се отстранят веднага. При отваряне на две съседни шахти по-леките газове, като метан например, лесно се отстраняват. Отстраняването им може да стане също чрез сипването в горната шахта на кофа негасена вар, залята преди това с вода, след което през шахтата се вкарва въздух чрез ръчен вентилатор. По мъчно се отстраняват тежките газове, които се наслояват над повърхността на водата. Те могат да се измучат чрез вентилатор със смукател, прикрепен към плаващ плувак. След прочистването /дегазацията/ се прави повторна проверка, за да се установи дали няма вече такива газове. Въпреки извършените прочиствания слизането в шахти или събиратели трябва да става с особенна
предпазливост. Не трябва да се внасят лампи с открит пламък, не трябва да се пали огън и да се пуши, да се употребяват акумулаторни електрически лампи  с напрежение, по-голямо от 12 волта.
Работниците по отпушване на канали трябва да бъдат внимателни, но също така и тези които извършват ВиК ремонти на шахти или приематели.

Вашият коментар