Отпушване на канали и определяне сечението на канала

Видът и диаметрите на канализационните тръби са в пропорционална зависимост от поеманата отпадна вода, скоростта на движение на водата и на каква дълбочина са тръбите. Когато дълбочината е голяма, средствата за изграждането се увеличават, тъй като и съоръженията придружаващи канализацията /преч.станции, помпени помещ., шахти за отпушване на канали и др./, също се полагат на голяма дълбочина. Трябва също да се изчисли обема на предполагаемата битово-отпадна и дъждовна вода, която канализацията ще поеме, както и наклоните които ще определят бързината с която отпадната вода преминава по каналите.

За дъждовни води тя трябва да е минимум седемдесет сантиметра на секунда да тръби с размер Ф 500 милиметра и за канали с по-големи размери, осемдесет сантиметра на секунда. Тези данни са препоръчителни, ако обаче може да се постигне по-добра скорост при по-плитък изкоп за тръбите и друг вид на профилите на тръбите, ще е по-добре от икономически съображения.
Казаното до тук важи за местности с малък наклон, под пет процента. При обаче на терени със стръмни наклони, тези споменати данни няма да могат да се изпълнят според предвижданията. Ако обаче се пренебрегнат, ще се навреди на другия процес на отпадната вода а именно гниенето на отпадъците, като се създаде по-голяма проветривост на каналите отколкото е необходимо.

Този процес на загниване на отпадъците в канализацията най-добре се усеща от органите по отпушване на канали, когато по-необходимост влизат в канализационните шахти. Разчетени са определени данни за отпадните води /за техния обем/ преминаващ през каналите, които са най-подходящи при избора на диаметър и форма за тръбните канали. Когато едно населено място е с различни наклони на терена /стръмни, равни,пресечени местности и т.н./, нормите за изчисляване на тръбните участъци на канализацията за дъждовни и битови води, са различни.

Когато обаче дадено селище има еднакви теренни условия и се работи по една норма за дъждовна и отпадна вода, или всеки район има свой самостоятелен колектор, то тогава нормите са от един тип на изчисление. В случай, че не се подходи по-този начин, наслояванията, затлачванията и запушванията на канализацията, както и редовно отпушване на канали, ще се извършва през определени периоди от време.

Вашият коментар