Отпушване на канали – трасе на канализацията

При започване на канализационен проект, първоначално трябва да се трасират очертанията на канализацията /посоката/, която трябва да се спазва в общи линии при оразмеряване на канализационните тръби и определяне на съоръженията и точките за отпушване на канали и промивни действия. Тази предполагаема посока започва в началото на около два метра под земята и завършва до горни край на тръбата на колектора, в който ще се заусти канализационната тръба, който ще отведе отпадната вода.

От контурата на местността може да се направи извод за началната кота на канализацията и котата на заустването. От очертанията на местността, може да се изчисли и наклона на каналите, като се знаят двете коти начална и крайна, и да бъде в рамките на 14-16 %. Експериментира се с този наклон и се установява, че за откарването на тридесет литра на секунда отпадна вода за дадена канална зона ще е необходим канал с диаметър на тръбата от двеста милиметра.

Като се установи и дълбочината на полагане на тръбите, може да се изчисли и скоростта на движението на отпадната вода. Тази скорост е от значение при отпушване на канали и за промиването на утайките. Ако скоростта е постоянна за целия участък, то можем да изчислим проводимостта на отпадната вода, както и да изчислим какво дъждовно количество можем да отводним от отводняваната площ. Когато установим, че дълбочината, скоростта, отводняваната площ и определения диаметър на тръбите придават на канализацията приблизително еднаква скорост, то считаме че оразмеряването е приключило.

Казаното до тук не е напълно подробно, но след като се изчисли дебита на отпадната и дъждовната вода за канализирания район е много лесно да се определят и другите съставни елемента от канализационния проект. Подходящите диаметри на каналите, скоростта на отпадната вода са основна предпоставка за отдалечаване на процеса по отпушване на канали или неговото забавяне във времето. За определяне на скоростта на отпадната канализационна вода има достатъчно материали с тематични данни.

Вашият коментар