Канализация и отвори за уреди за отпушване на канали

При направа на канализацията, още при самият изкоп е добре да се даде наклон за полагане на тръбите, като за целта покрай изкопа се набиват клинове на определени разтояния, които са нивелирани с подходящия наклон по плана. От тези клинове се проверява наклона в изкопа и така се подготвя за тръбите. Специалните места на които ще се изградят шахтите с отворите за уредите за отпушване на канали, се планират на точните места и разстояния съгласно проекта. Преди да се поставят тръбите се прави легло на тръбите от земновлажен бетон след което се полагат тръбите и се завиват с мека пръст или пясъчен кожух  и отгоре се засипва изкопа. При полагане на тръбите се внимава да не се счупят или наранят /ако има такива се подменят/, за бетонни и каменинови тръби снадките при муфите добре се подмазват а отвътре се прекарва тампон ако има избил разтвор от замазката.

Ако последното не се направи от строителите, по време на експлоатацията тези „мустаци“ от разтвор ще създават проблеми, като отпадъците ще се наслояват там и ще запушат канала. При отпушване на каналите, техниката разбива тези „мустаци“ /ако не са голями/, и канала започва да функционира нормално. Шахтите са мястото където канализацията прави завои, или мястото където се променя диаметъра на тръбите, те са и мястото от където се отпушва канала. При монтаж на ПВЦ тръби за канализация, някои то тях имат гумени пръстени на муфите, които при монтаж е да се намажат с веро за да се сглобят по лесно една в друга.

Ако на муфата няма гумичка се намазва с лепило за ПВЦ тръби и се сглобяват. Има и бетонни тръби които са без муфи, сглобката се извършва с готови муфи които се закупуват допълнително. Бетонните тръби са добри когато се полагат на улици, тъй като могат да се монтират на по малка дълбочина  и няма да се повредят от натиска от уличното платно при преминаването на товарни автомобили, но са тежки и по трудоемки при монтажа. Най подходящи са ПВЦ тръбите, удобни за работа, леки за монтаж, като има и с различна дебелина, което може да позволи и на по плитки места да се монтират.
На линка в блокрола ще намерите фирма за отпушване на канали за София град и областта.

Отпушване на канали и определяне сечението на канала

Видът и диаметрите на канализационните тръби са в пропорционална зависимост от поеманата отпадна вода, скоростта на движение на водата и на каква дълбочина са тръбите. Когато дълбочината е голяма, средствата за изграждането се увеличават, тъй като и съоръженията придружаващи канализацията /преч.станции, помпени помещ., шахти за отпушване на канали и др./, също се полагат на голяма дълбочина. Трябва също да се изчисли обема на предполагаемата битово-отпадна и дъждовна вода, която канализацията ще поеме, както и наклоните които ще определят бързината с която отпадната вода преминава по каналите.

За дъждовни води тя трябва да е минимум седемдесет сантиметра на секунда да тръби с размер Ф 500 милиметра и за канали с по-големи размери, осемдесет сантиметра на секунда. Тези данни са препоръчителни, ако обаче може да се постигне по-добра скорост при по-плитък изкоп за тръбите и друг вид на профилите на тръбите, ще е по-добре от икономически съображения.
Казаното до тук важи за местности с малък наклон, под пет процента. При обаче на терени със стръмни наклони, тези споменати данни няма да могат да се изпълнят според предвижданията. Ако обаче се пренебрегнат, ще се навреди на другия процес на отпадната вода а именно гниенето на отпадъците, като се създаде по-голяма проветривост на каналите отколкото е необходимо.

Този процес на загниване на отпадъците в канализацията най-добре се усеща от органите по отпушване на канали, когато по-необходимост влизат в канализационните шахти. Разчетени са определени данни за отпадните води /за техния обем/ преминаващ през каналите, които са най-подходящи при избора на диаметър и форма за тръбните канали. Когато едно населено място е с различни наклони на терена /стръмни, равни,пресечени местности и т.н./, нормите за изчисляване на тръбните участъци на канализацията за дъждовни и битови води, са различни.

Когато обаче дадено селище има еднакви теренни условия и се работи по една норма за дъждовна и отпадна вода, или всеки район има свой самостоятелен колектор, то тогава нормите са от един тип на изчисление. В случай, че не се подходи по-този начин, наслояванията, затлачванията и запушванията на канализацията, както и редовно отпушване на канали, ще се извършва през определени периоди от време.

Отпушване на канализация

След анализ на проблема от нашите експерти, ще се вземе решение за метода на работа.
Основните методи за отпушването са:
– Хидродинамично отпушване на канали – Основният принцип е да се използва измиване чрез оборудването, което съчетава високо налягане на помпа с вода, изплакване чрез маркучи и накрайници на маркуча, за премахването на различните замърсители. При работата в канализацията с маркуч и дюза под действия на налягането на водата, се извършва придвижване на маркуча през тръбата. Преминаващата през маркуч вода под налягане от 170 атмосфери, мие стените на тръбата и всички утайки. За всеки тип на замърсяване са различни дюзи, например, за премахване на корените – дюза за рязане, за бетон и строителни отпадъци – дюза за бетон, и така за пясък, мазнини и други примеси.
Машинно почистване на канали – машина на ток със метални кабели на секции и накрайници. Машината задвижва металните кабели които влизат в запушения канал, стигат до запушалката, разбиват я, и отпушват канала.
Ръчен метод – използва се за почистване на малки тръби в диаметър или канали в помещението, за да достигнат мястото на запушването. Задвижването и придвижването на металния проводник става чрез ръчно въртете.
Почистване и отпушване на канали по химически метод. Използван както самостоятелно, така и в комбинация с другите методи, като се промива с вода или топла вода. Налага се при почистване на канализационни тръби, запушени с органични депозити, които не могат да бъдат премахнати чрез конвенционалните методи.
Термично почистване на канали – ви позволява бързо почистване на тръбите с твърда мазнина, измити с топла вода, загрята до 95 градуса по Целзий.
Прилагането на тези методи и техните комбинации – като промиване, хидро-химично измиване и хидро-пневматично, без да се повреди тръбата, позволява бърз и лесен начин за почистване на канализацията от всички депозити, за да премахнете от даден канализационен щранг запушването!

Ние предлагаме качество за работата, извършена от измиване и почистват канализационни тръби, включително работа по отпушването на вътрешната канализация.

Вик услуги, отпушва канали

Производствени канални води – отпушване на канали

Количеството и съставът на производствените канални води зависят от големината на предприятието и технологията на производството. В повечето случаи те не могат да бъдат пуснати без пречистване в приемателя, но канализацията може да се запуши /извиква се бригадата за отпушване на канали и промиване/.

Разнообразието на замърсяванията, голямата концентрация и наличието на токсични (отровни) примеси в много случаи създават изключителни трудности за самостоятелно пречистване. Освен това много производства няма още достатъчно средства за да осигурят проверени начини за пречистване, а изпитаните такива често пъти са много сложни и скъпи. По тази причина в повечето случаи по-целесъобразна се явява възможността за пречистване на производствените води, като се пуснат в градската канализация, където получават разредяване, и поради голямото количество органични вещества в битовите води се улеснява биологичното им пречистване.

В някои случаи обаче пускането на производствените канални води направо в градската канализация може да утежни работата на общите пречиствателни съоръжения. За да може да бъдат пуснати в градската канализация, производствените канални води трябва да отговарят на следните изисквания:
1) Да не съдържат груби, едри примеси, които биха могли да задръстят каналната мрежа и да предизвикат отпушване на канали по неприемлив начин.
2) При смесването им с градската канална вода да не се получи активна реакция.
3) Да не съдържат токсични примеси в такива количества, че да се увеличи съдържанието на тези примеси в получената смес на двете води, а именно:
– Ако градските води се пускат направо в приемателя — да не се надвиши допустимата норма за съдържанието на такива вещества.
– Ако градските води претърпяват биологично пречистване — да не надвишат допустимите норми.
4) Да не съдържат запалителни примеси, като бензин, нефт, масла и пр., както и избухливи вещества.
5) Производствените води да се пускат равномерно, а не концентрирано изведнъж на големи количества, за да не се претоварва мрежата.
6) Методите за пречистване и отпушване на производствените канални води трябва да съответствуват на тези, които са възприети за градските канални води.

При пускането на производствените води направо в градската канализация се налага тези води да претърпят известна подготовка. Тази подготовка се състои в следното:
– Предвиждане на изравнителни резервоари, чрез които да се осигури изравняване на оттичането на каналната вода. Тези резервоари могат същевременно да служат и за утаители на оттоците от различните цехове, като се отбелязват пунктовете за отпушване на канали и промиване на системата.
– Построяване в самото производствено предприятие на съоръжения за предварително пречистване (механично или химично) на производствените води.
– Построяване на разделна канализационна мрежа, по която производствените води да се отвеждат самостоятелно до мястото на предварителното им пречистване.

Канализация София

Предвид местоположението на канализацията, тя се дели на улична, сградова, вътрешно дворна и през комплексна. Канализацията има различни стопани които се грижат за нейното поддържане и стопанисване. Уличната се поддържа и стопанисва от вик дружеството /различно за населеното място/, като за тяхна сметка са всички ремонти и отпушване на канали до първа ревизионна шахта в имота. От там нататък всички възникнали проблеми свързани с каналите се решават от собствениците или ползвателите на имотите. За всеки спорен въпрос има издадена наредба на МРРБ, която регулира тази тематика.

Улични канали – те събират фекалната вода от отделните имоти чрез канална мрежа в по-голям канализационен колектор като ги отвеждат до причиствателна станция или река, море и др. Уличната мрежа се състои от канални тръби с различен диаметър в зависимост от това, какво количество фекална вода поемат, като размера се увеличава с увеличаване на количеството приета вода. Съществува нормативна база по която се изчисляват диаметрите на каналните тръби. Както се спомена по-горе тази част от канализацията се стопанисва от дружеството което извършва  отпушване на канали и почистване на каналните шахти. Добре изградената улична канализация трябва да дава възможност на лесна поддръжка и удобна инспекция във всяко едно отношение за да функционира без аварии.

Канализацията в сградата е сградната мрежа която приема фекалната вода от отделните домакинства, помещения /Жилищни и не жилищни/ и ги отвежда към уличната мрежа. По размери на тръбите те са по-малки до Ф 150 мм /но пак зависи от консуматорите/, ако обаче се наложи отпушване на канали в този участък на канализацията, то е изцяло за сметка на потребителите. Какво е характерно за тази част от мрежата – трябва да има ревизионни шахти в подземната част и ревизионни отвори в надземната, от които да се извършва инспекция на каналите при нужда. Вертикалните щрангове трябва да бъдат изведени на покривната част на сградата за вентилация на каналите в противен случай, това ще доведе до вакуум който ще измуква водата от сифоните и ще нахлува миризма на канал в помещенията. Добре би било ако вертикалният щранг няма чупки в надземната част, тъй като при попадането на тежък предмет, ще счупи тръбата.

Вътрешно дворна канализация – това е онази част, която събира дъждовните води от двора, като ги отвежда или към уличната мрежа или към сградната канализация. В нея се изграждат и отточни решетки които да задържат пясъка и калта /а и не само тях/, и тогава чистата вода да преминава в каналите. Ако един път или два пъти годишно тези решетки се почистват, тогава няма да има отпушване на канали и ще се спестят средства. Ако обаче те не се почистват може да са стигне и до ремонт на каналите. По добре е ако тази част на канализацията е отделена от сградната.

През комплексната или квартална канализация е тази която събира водата от отделните комплекси или райони на населените места и ги отвежда до пречиствателната станция. Изградена е от големи канализационни колектори при които поддръжката се състои в това да се почистват редовно, при тях запушването е рядко /предвид големината/, но ако се наложи се използват камионите за отпушване на канали с вода под налягане.

Отпушване на канали София

Фирмата ни предлага отговорно и съвестно отпушване на канали София за фирми и частни клиенти. В тази статия ще ви запознаем с основни причини, поради които канализацията е обект на запушване.

За правилните експлоатация и поддържане на канализационната мрежа от голямо значение е правилното й проектиране и изпълнение. Първото условие може да се смята за изпълнено още при одобрение на проекта, а за второто от особено значение е контрола на съответните органи. Трябва да се следи от тази служба за правилното изпълнение на работите съгласно одобрения проект, а именно:
– Правилно трасиране на мрежата.
– Спазване на проектните квоти.
– Качество на строителните материали.
– Правилно полагане, изпитване и засипване на каналните клонове.
– Добро изпълнение на разните съоръжения, замазки, фугировки, снадки на муфите и др.

При спазване на горните изисквания отпушване на канали ще бъде рядко явление. Но трябва да отбележим, че преди пускане в експлоатация на каналната мрежа трябва да се отстранят всички евентуално допуснати дефекти.

Следващия проблем идва от самата експлоатация, тъй като дори и правилно изградената канализационна мрежа, няма да устои, да не се запуши предвид обстоятелството, че канализацията е мястото, където изхвърляме всякакви предмети и отпадъци, които неизбежно ще задръстят канала. Попадането на твърди предмети в канала или на строителни смеси като цимент, теракол, бетон и прочие може да провалят опитите на майсторите по отпушване на канали, което значи ремонт на канализацията и отделяне на повече средства.

Предлагаме ви някои мерки за правилна експлоатация на каналната мрежа:
– Контрол за правилното използване на канализацията.
– Поддържане на правилното функциониране на мрежата: промиване и прочистване, както и отпушване на канали, да става от майстори професионалисти.
– Навременни ремонти на канализацията и бързо отстраняване на евентуални аварии.
– Преглеждане на ревизионните шахти: при нужда, ремонт и почистване.

На следващо място е неправилно изградената канализационна мрежа или участък от нея. Това са недостатъчен наклон или обратен наклон /денивелация/, неправилни връзки на тръбите, свързване на канализационните клонове с неподходящ ъгъл. При установяване денивелация на каналите, трябва да се замери участъка и да се установи възможно ли е да се възтанови канализацията с подходящ наклон. Фирмата ни извършва професионално отпушване на канали в София, както и ремонт на канали. Надяваме се че, сме ви били полезни.

Канализация и аварийно отпушване на канали

апаратура за канализация
апаратура за канализация

Какви мерки да се вземат и какво трябва да се направи?
Като превантивна и профилактична работа канализацията трябва да се поддържа регулярно за да  функционира нормално (почистване на шахтите и съоръженията, регулярни промивки на канализацията,  при наложителни случаи адекватно отпушване на канали, бързи и навременни ремонтни  канализационни дейности). В случай на извънредна ситуация (професионални, навременни действия,
ако е необходимо, отстранете обструкцията).

При стартирането на нова канализационна мрежа е задължително да се направят проби за режима на  работа на канализацията след изграждането на системата.

Какво ще се случи, ако не се направи?
Пречи на нормалната работа на каналите и е предпоставка за запушване на канализацията.
Стават по-чести аварийни ситуации (препълване на шахтите и каналите, избиване на повърхността,  запушване на канализационните отвори, наводнения на мазетата и др.).
Възможно преждевременно увреждане на каналните тръби. Възможни замърсявания на околната среда и  налагане на санкции от страна на контролните органи. Значително намаляване на срока на  експлоатация на тръбопроводите. Нарушаване на производството и ефективна работа, докато не се  отстрани аварията.

Какви са негативните последици от забавено лечение и отпушване на канали?
По време на постепенното стесняване на диаметъра на тръбите в резултат на попадане на мастни  депозити на вътрешните стени на тръбите от нередовно почистване на каналите натоварването на  канала, както и преминаващата фекална вода се затруднява, и в връзка с това стеснение по-едрите  отпадъци запушват тръбите. Частично или почти пълно запушване на каналите спира работата на  канализационната система и фекалната вода започва да дренира в основите на сградата и излиза  извън каналните тръби и предизвиква наводнения и неприятна миризма. Професионално отпушения  канал и добре почистена канализация са условия за без аварийна работа на системата, ако не се  изхвърлят боклуци в каналите. Понякога от немарливост изхвърляме в каналите предмети, които  запушват канала и могат да предизвикат непредсказуема авария.

Почистване и отпушване на канали трябва да става с модерна техника специализирана за тази цел.  Опитните майстори анализират аварията и предприемат адекватни мерки за отпушването или ремонта  на канализацията. Естеството на блокажите са различни и за това подхода за отпушване на канала  е различен и се преценява на място от експертите в бранша, дали да стане чрез механичния способ  и чрез вода под налягане.

Хидродинамично почистване на канализация – е да се използва специализирана машина, оборудвана с  помпа за високо налягане на водата. Маркуч се спуска в тръбата, и вода под налягане от 160  атмосфери размива най-трудните кални наноси, отлагането на мазнини и т.н. Използването на  специализирани дюзи за рязане на корени, и специален въртящ се връх позволява да се постигнат  най-добри резултати, дори премахване на трудни запушвания на канализационната тръба!
Хидродинамично почистване на отпадъчните води е един от най-продуктивните методи.

Отпушване на канали – видеонаблюдение

уреди за отпушване на каналиСлед отпушването на каналите, видеонаблюдението позволява не само да се прегледа канализацията, но също така дава информация за състоянието на тръбите, наличието на пукнатини, може да се определи точно местоположението и естеството на повредата или дефекта. Видеонаблюдение може да бъде направено с помощта на роботизирана система за придвижване на камерата, но винаги след отпушване на канали. Също така, благодарение на този метод, може да се открият и отстраните дефекти в каналите, без да се изисква да бъдат разкопани. Това става чрез провеждане на телеинспекция и при ремонта може да се използва най-новата безизкопна технология за премахване на дефекти. Между другото, видеодиагностика на тръби, които специалистите по канали, задълбочено и в кратки срокове, ще определят най-ефективните и икономически жизнеспособен метод за отстраняване на установените дефекти.

Видеонаблюдение проверка се извършва не само за канализационни системи, но също така и за вентилационни системи. Между другото, видеодиагностика на вентилационни тръби е много ефективен начин да се оцени състоянието на вентилационната система, и ако е необходимо, за да се определи причината за провалена вентилация. Диригент видеоробота ще извърши визуална проверка на вентилационната система и ще определи необходимостта от отпушване и дезинфекция на системата. По искане на клиента или възложителя може да се запише видео, което ще покаже състоянието на системите и каналите. В работата на канализационната система, не трябва да се натрупват наслойки, мазни частици. Целият този боклук е добра и благодатна почва за вредни паразити, микроорганизми и отпушване на канали. Колкото по-дълго е използването на канализационната система, толкова по-голяма е възможността нейната работа да се влоши отговаря на параметрите за нормален живот на човека, и по-голямо е възникване на ситуации на отпушване и запушване. Нашата компания предоставя всички услуги за канализационни системи, като се използват модерни технологии за отпушване на канали. Служители ни имат необходимите умения и достойни условия, както и техническа база, чрез която можете да намерите най-добрите инструменти за почистване на канализация на различни нива на сложност.

Отпушване на канали и необходимост от събирателни шахти

Събирателните шахти за отпадни канализационни води се употребяват за да регулират нивото на фекалната вода, когато количеството е завишено. Тези шахти поемат част от водата и я задържат до спадане на дебита в каналите, и го пускат след това отново в канализацията. Тези шахти се поддържат винаги чисти от персонала по отпушване на канали, като се следи периодически работата им. При различните условия на каналната мрежа, може да се инсталират помпи, които при повишаване на нивото на водата да я изпомпват и отвеждат в подсигурителните шахти.

Тези шахти са в полза когато дебита на отпадната вода за денонощие не надхвърля десет хиляди кубика. При по-голям дебит на фекалната вода, вместо изравнителни шахти се ползват големите колектори които играят ролята на изравнители в канализационната система. В такива случаи този тип шахти не са необходими и не се изграждат нито се предвиждат. Тези шахти които служат като резервоари, са с такъв обем, който да може да поеме придошлата отпадна /дъждовна/ вода, да я задържи за необходимото време и след това да я върне обратно. Поддръжката на инсталацията и шахтите се извършва както казахме от колектива по отпушване на канали, която наблюдава работата на мрежата.

През коя част от денонощието, дебита в каналите се увеличава, няма изследвания, но се предполага че вечерните часове и по-малко сутрешните, повишават нивото на отпадните води за битовите потребители, а за промишлените зони това не може да се каже, тъй като повишението на нивото е свързано с потреблението на вода според производствените мощности. Потреблението на чистата вода е фактор, който може да даде информация за отпадните води, както и отводняваната дъждовна площ.

При определяне вместимостта на шахтата, се съобразяваме с някои особености:
– Времетраенето на отпадната вода в нея трябва да е кратковременно, така че да не се получава утаяване, и избягване на процес на гниене на отпадъците.
– Вместимостта на шахтата да бъде в съотношение с водния дебит за времето на протичане равно на шест минути.
– Когато в мрежата има монтирани и помпи те трябва да са съобразени с горе-посоченото време, за включването им.
– Помпите да са в синхрон, и да поддържат определено ниво, която да предпазват шахтите от препълване и преливане.
Много е важно и групата по поддръжката да са запознати с действието на тези съоръжение и да имат под ръка необходимата апаратура за отпушване на канали и ремонт на помпите.

Отпушване на тоалетна

Какво да направим, ако тоалетната ни се запуши през нощта? При такъв случай е добре да не пускаме водата за да можем да я ползваме до сутринта, другия начин е да опитаме сами да се справим с положението но не знаем дали проблема не е на по-дълбоко в тръбата, и вероятно ще се наложи да се обадим на водопроводчик, но трябва да изчакаме за през деня. Ако разполагаме с вендуза, може да опитаме с нея, като прилагаме резки движения за да се отпуши тоалетната или ако имаме специална спирала или тел за отпушване да бръкнем като внимаване да не нараним тоалетната чиния. Ако сте сложили препарат за отпушване на тоалетна, пазете да не напръскате наоколо защото разяжда там където попадне, затова си сложете ръкавици и така работете предпазливо.

Изцеждайте уредите с които работите над тоалетната и леко ги разклащайте за да се отървете от вода и да не капе на земята или да пръска наоколо. Ако можете да видите причината за запушването, сложете чифт гумени ръкавици и се опитайте да премахнете тоалетната, ако е възможно или отзад да разглобите.

Внимавайте, ако работите с вендуза Не дърпайте и не натискайте буталото твърде силно, когато тя е в тоалетната чиния, защото това е ненужно и може да предизвика пръскането. Тези препарати за почистване и отпушване на тоалетна по принцип са силно токсични и опасни. Избягвайте контакт с кожата и очите, и да не се смесват с химикали. Следвайте инструкциите на всички производители на листовката, и обръщат внимание на всички предупреждения. Повечето почистващи препарати налични в магазини за консумация не са подходящи за тоалетни. Проверете етикета, за да се уверете, че продуктът е съвместим с използването на тоалетни тръби. Внимавайте отново закачалки, спирали и телове могат да надраскат порцелана на тоалетната.

Ако вече сте ги захабили или са почерняли, премахнете водата, сложете на гъба, циф на прах или прах за пране и изтъркайте силно зацапаното, това помага.  Опитайте се да бъдете внимателни при минимизиране на щетите, поне във видимата част на тоалетната. С повечето тоалетни, обемът на купата е по-голям от обема на резервоара. Така че, ако тоалетната е запушена, за първи път да пуснете водата, тя ще доведе до препълване на басейна.

Но втори път може да доведе до препълване. Ако не сте успели да се справите, ще ви трябва лице с дейност отпушване на тоалетна от населеното място в което живеете.